ที่ GCM เรายึดมั่นในการออกแบบโซลูชันคุณภาพสูงเฉพาะบุคคลและใช้ความเชี่ยวชาญและบริการเต็มรูปแบบของผู้จัดการบัญชีของเราเพื่อช่วยลูกค้าดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ของลูกค้าอย่างละเอียด การจัดซื้อการบัญชีต้นทุนการดำเนินงานการจัดการการดำเนินงานและบริการหลังการขาย ภัยพิบัติจึงช่วยเพิ่มผลกำไรของลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

  เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานก่อสร้างอาคารต่างๆ ออกมาเรียบร้อยและถูกต้องตาม ...

  Read More
 • โครงการ …

  โครงการ ค่าก่อสร้างอาคารท่ีทาการไปรษณีย์บ้านหม่ีอาเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี( บนท่ีดินเดิม ท่ีราชพัสดุ) แผ่นที่ 3 รายการ 1. ...

  Read More
 • 1. 2.

  วิชา การประมาณราคาก่อสร้าง 1 สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วย งานประมาณราคา จ านวน 2 คาบ 1.สาระส าคัญ

  Read More
 • ข้อเสนอการก่อสร้าง

  ข้อเสนอการก่อสร้าง. เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้จะให้คุณได้สร้างข้อเสนอที่ได้กำหนดตามโครงการก่อสร้างของคุณ ซึ่งเทมเพลตสามารถใช้โดยผู้ ...

  Read More
 • รายการประกอบแบบก่อสร้าง

  3. รายการประกอบแบบก่อสร้าง 4. แบบก่อสร้างและแบบก ่อสร้างเพิ่มเติม 5. รายละเอียดราคาก ่อสร้าง (b.o.q.) 6. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) 2.

  Read More
 • ฟอร์มการประมูลก่อสร้าง

  ฟอร์มการประมูลก่อสร้าง. ผู้รับเหมาสามารถใช้เทมเพลตการประมูลนี้เพื่อยื่นข้อเสนองานก่อสร้างได้ ประกอบด้วยรายละเอียดวัสดุทั้งหมดและค่าแรง ...

  Read More
 • การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

  การเคลื่อนไหวในตัวอาคารถูกคั่นด้วยความสู งเต็มรูปแบบ 'หุบเขา' ช่วยให้สามารถซึมซับแสงจากธรรมชาติไปยังทุ กระดับของอาคาร ...

  Read More
 • Construction Management – Construction Management

  การจัดการงานก่อสร้าง มีบทบาทอย่างมากในระบบงานก่อสร้างในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งดูจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิด ผู้ที่เป็น CM ...

  Read More
 • ขั้นตอนในการสร้างบ้าน

  บ้านชั้นเดียว แบ่งการชำระเงินออกเป็น 10 งวด [ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4-5 เดือน]งวดที่ 1 ชำระ 1% ค่าเขียนแบบก่อสร้าง,ค่าจัดทำภาพสามมิติ,ค่าจัดทำบีโอ ...

  Read More
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับความช่วยเหลือแบบสด