ที่ GCM เรายึดมั่นในการออกแบบโซลูชันคุณภาพสูงเฉพาะบุคคลและใช้ความเชี่ยวชาญและบริการเต็มรูปแบบของผู้จัดการบัญชีของเราเพื่อช่วยลูกค้าดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ของลูกค้าอย่างละเอียด การจัดซื้อการบัญชีต้นทุนการดำเนินงานการจัดการการดำเนินงานและบริการหลังการขาย ภัยพิบัติจึงช่วยเพิ่มผลกำไรของลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • การผลิตวัสดุ นาโน

  Bio & Nano 33 December 2011-January 2012, Vol.38 No.220 ปัจ จุบันมีการน าวิธีการอย่างมากมายมาใช้ เพื่อท าการผลิตหรือสังเคราะห์วัสดุในระดับนาโนได้ ทั้ง

  Read More
 • วัสดุนาโน (nanomaterials)

  วัสดุนาโนหรืออนุภาคนาโนเป็นอนุภาคที่มีขนาดในระดับ ๑ - ๑๐๐ นาโนเมตร ซึ่งโดยประมาณเทียบได้กับขนาดเฉลี่ยของไวรัสหรือมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของ ...

  Read More
 • เมทีนามีน

  เมทีนามีน หรือ เฮกซะเมทิลีนเตตรามีน (อังกฤษ: Methenamine หรือ Hexamethylenetetramine) เป็นสารประกอบอินทรีย์ เฮเทอโรไซคลิก มีสูตรโครงสร้างคือ (CH 2) 6 N 4 ลักษณะเป็นผลึกสี ...

  Read More
 • วัสดุนาโน

  วัสดุนาโน (nanomaterial) หมายถึงวัสดุที่มีขนาดอย่างน้อยหนึ่งมิติเป็นขนาดนาโน [ขนาดประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ตามมาตรฐาน ISO/TS 80004-1:2010(E) definition 2.1 ซึ่งพัฒนามาจาก ...

  Read More
 • Introduction to Nanotechnology

  วัสดุนาโน 1 4.1.6 วิธีการระเหยด้วยเลเซอร์ (Laser vaporization) 4.2 การสร้างวสัดุและอุปกรณ์นาโนโดยใช้กระบวนการแบบล่างสู่บน (Bottom up)

  Read More
 • การผลิตวัสดุ นาโน

  Bio & Nano ปัจ จุบันมีการน วิธีการหลากหลายมาใช้ เพื่อท า การผลิตหรือสังเคราะห์วัสดุในระดับนาโน ทั้งา

  Read More
 • วัสดุสังเคราะห์

  วัสดุสังเคราะห์. บทนำ. ปัจจุบันอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ มีการเจริญเติบโต และแข่งขันกันอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ...

  Read More
 • Sono

  Sono-สังเคราะห์. การรักษาล้ำของผลสารละลายในอนุภาคเล็กมากกับการกระจายตัวเพื่อให้มากขึ้น nucleation ไซต์สำหรับการตกตะกอนที่ถูกสร้างขึ้น

  Read More
 • วัสดุนาโน

  วัสดุนาโนหรืออนุภาคนาโนเป็นอนุภาคที่มีขนาดในระดับ ๑ - ๑๐๐ นาโนเมตร ซึ่งโดยประมาณเทียบได้กับขนาดเฉลี่ยของไวรัส หรือมีขนาดเล็กกว่าเส้นผม ...

  Read More
 • วัสดุนาโน 2020

  วัสดุนาโน; การผลิตขนาดอนุภาคเงินนาโนโดย Aspergillus fumigatus BTCB10: ผลกระทบต่อแบคทีเรียและเซลล์พิษที่น่าจะเกิดขึ้น. 2020

  Read More
 • BY USING DESIGE OF EXPERIMENT DOE TECHNIQUE IN …

  ยางอนุภาคนาโน (Elastomeric nano Particle (ENP) คือ ยางที่ผลิตจากน้้ายาง โดยท้าการสังเคราะห์ให้ มีขนาดอนุภาคประมาณ 100 – 200 นาโนเมตร มี

  Read More
 • นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

  สำหรับที่มาของอนุภาคนาโนนั้นมาได้จาก 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ จากธรรมชาติ จากกิจกรรมของมนุษย์โดยมิได้ตั้งใจให้เกิดอนุภาคนาโน และ ...

  Read More
 • วัสดุนาโน

  ผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) ที่สังเคราะห์โดย ควบคุมโครงสร้างระดับนาโนให้เหมือนแผงขนของ นกยูง (ภาพที่ 2) วัสดุนาโน

  Read More
 • Gold Nanostructures: Synthesis and Applications for Cancer ...

  ว.วิทย.มข. 41(4) 859-872 (2556) KKU Sci. J. 41(4) 859-872 (2013) โครงสร้างระดับนาโนของทอง: การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

  Read More
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับความช่วยเหลือแบบสด