ที่ GCM เรายึดมั่นในการออกแบบโซลูชันคุณภาพสูงเฉพาะบุคคลและใช้ความเชี่ยวชาญและบริการเต็มรูปแบบของผู้จัดการบัญชีของเราเพื่อช่วยลูกค้าดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ของลูกค้าอย่างละเอียด การจัดซื้อการบัญชีต้นทุนการดำเนินงานการจัดการการดำเนินงานและบริการหลังการขาย ภัยพิบัติจึงช่วยเพิ่มผลกำไรของลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 • คู่มือการบริหารจัดการ

  การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุถึงการมีสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไป นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

  Read More
 • ( Thai GHQ 12 28 30

  1 แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย ( Thai GHQ 12 – 28 – 30 – 60 ) แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ) บทนํา Thai GHQ เปนแ บบคัดกรองป ญหาสุขภาพจ ตทิี่พัฒนามาจาก GHQ ของ ...

  Read More
 • การตรวจคัดกรองโควิด 19

  การให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานพยาบาลหรือนอกสถานที่ (ต่อ) (1)

  Read More
 • แบบสอบถาม …

  สุขภาพการป้องกันโรคภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบด าเนินงานอ าเภอรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรค.

  Read More
 • บทที่ 4 การคัดเลือก (Selection)

  บทที่ 4 การคัด ... พนักงานใหม ประกอบด วย 1. ความรู ... ไรก็ตาม แม ว ากระบวนการค ัดเลือกจะได รับการกล ั่นกรองและพ ัฒนาให ง ายและใช ได ...

  Read More
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย low

  มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่มีอัตราคร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะมะเร็งปอดมักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก กว่าผู้ป่วยจะมาพบ ...

  Read More
 • 1.6 …

  การคัดกรอง มี 2 ประเภทคือ 1. การคัดกรองโรค(Disease screening) คือคัดกรองว่าบุคคลใดป่วยบา้ง และการคดักรองสุขภาพ 2.

  Read More
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับความช่วยเหลือแบบสด